FPSO PTSC LamSon

FPSO PTSC LamSon

Phạm vi công việc: thiết kế, mua sắm, hoán cải, lắp đặt, chạy thử và cho thuê tàu FPSO PTSC Lamson (EPCIC & time charter contracts).

Giá trị dự án:850 triệu USD

Thời gian thực hiện:

- EPICIC: 2012-2014

- Charter: 2014-2024

Chủ đầu tư: Công ty điều hành chung Lam Sơn (LSJOC)